Downloads

m.look nach Europa Standards EN 13501.1

m.look Kollektion

m.look Technik

European standards

Download Zulassungen & Prüfzeugnisse

CH - mlook Brandschutzanwendung (DEU)

CH - mlook Brandschutzanwendung (FRA)

EU - Fire test EN13501-1 m.look Exterior (DEU/ENG)

UL Mark Certificate m.look

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Interior Z-56.426.1017

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Exterior Z-10.3-711