Downloads

m.look nach Europa Standards EN 13501.1

m.look Kollektion

m.look Technik

European standards

Download Zulassungen & Prüfzeugnisse

CH - mlook Brandschutzanwendung (DEU)

CH - mlook Brandschutzanwendung (FRA)

EU - Fire test EN13501-1 m.look Exterior/Interior (DEU/ENG)

Glimmverhalten DIN EN 16733 Max Compact Exterior, Max Compact Authentic, Max Compact Interior und m.look Exterior

UL Mark Certificate m.look